Website นี้ จัดทำโดยผู้ร่วมธุรกิจอิสระ คุณ วสันต์ โทร 0824040130 รหัสสมาชิก TH3143246

สุชาดา ธีรวชิรกุล
ประธานบริหาร ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค


ยูนิลีเวอร์ได้รับพระราชทานตราครุฑให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่พระราชทานให้กับองค์กรที่ทำความดีและมีความจงรักภักดี

หลายคนอาจมองว่า ยูนิลีเวอร์เป็นบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจเพียงเพราะหวังผลกำไรจากประเทศไทยเท่านั้น แต่จากคำบอกเล่าของผู้บริหารที่อยู่มานานว่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติต้องอยู่ในประเทศอย่างยากลำบาก ไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง หลักประกันความปลอดภัยไม่มี แต่ผู้บริหารชาวต่างชาติของยูนิลีเวอร์ยังคงอยู่ในประเทศไทย ไม่ยอมไปไหน ทำตัวเหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่ง สานต่อทำความดีผ่านโครงการต่างๆ เสมอมาตลอดระยะเวลากว่า 84 ปี อาทิ โครงการ “บ้านอยู่สุข 80 พรรษาบรมราชินีนาถ” สร้างบ้านให้กับคนดีต้นแบบจำนวน 80 หลังทั่วไทย

ดังนั้น ในฐานะของชาวยูนิลีเวอร์ เลือดเนื้อของยูนิลีเวอร์จึงต้องเป็นทั้งคนดีและจงรักภักดี เดินตามรอยเท้าพ่อ สานต่อสิ่งที่พ่อทำ โดยเริ่มจากการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย รู้หน้าที่ และทำเพื่อส่วนรวม

เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนไทยและคนทั่วโลกรักพระองค์ท่านมากมายเช่นนี้ ทั้งคนที่เคยเจอและไม่เคยเจอพระองค์ท่านเลย นั่นเป็นเพราะว่า พระองค์ท่านทรงมีปณิธานที่ชัดเจน ดังเห็นได้จากพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 ว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

ความสุขของคนไทยคือความหมายของชีวิตพระองค์ท่าน ความสุขของเราทำให้พระองค์ท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยที่จะทำอะไรให้กับพวกเราตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี สะท้อนผ่านโครงการในพระราชดำริกว่า 4,596 โครงการ

ในฐานะของพนักงานยูนิลีเวอร์และผู้ร่วมธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค พวกเราเองก็ต้องมีปณิธาน ค้นหาเป้าหมายหรือ Why ว่าเราทำธุรกิจนี้เพื่ออะไร

     ถ้ามีเป้าหมายทำเพียงเพื่อให้ตัวเองรอด เราจะสำเร็จแค่ส่วนหนึ่ง แต่ถ้ามีเป้าหมายทำเพื่อคนอื่น มีความสุขเมื่อได้เห็นคนอื่นมีความสุข สิ่งนี้จะทำให้เราสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัว และหลงเหลือความดีให้เป็นที่จดจำของคนบนโลกใบนี้

     ที่สำคัญเราต้องรู้หน้าที่ ทั้งหน้าที่ของตัวเองและหน้าที่ในส่วนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ 50% ของปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเองและอีก 50% เกิดจากรู้หน้าที่แต่ทำเฉพาะหน้าที่ตัวเองไม่ช่วยเหลือใครเลย ดังนั้น เราต้องช่วยกันรับผิดชอบทำหน้าที่ของตัวเองและรู้จักช่วยคนอื่นเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

     ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สานต่อแนวคิดตามรอยพ่อ ด้วยการมอบโอกาสในการทำธุรกิจที่ดีให้ผู้คนมีความสำเร็จในอาชีพที่มั่นคงและมีความสุข นับต่อจากนี้ไปเราจะทำงานอย่างมีความหมายมากขึ้น ขอให้ทำจริง ทำอย่างมีความหมาย และทำด้วยความดีของเรา

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดของปวงชนชาวไทย